Ochrana osobných údajov

My, nadácia CEWE Stiftung & Co. KGaA s hlavným sídlom v nemeckom Oldenburgu (ďalej len „CEWE“), máme radosť z vašej návštevy našich internetových stránok, ako aj z vášho záujmu o našu fotosúťaž CEWE.

Spoločnosť CEWE rešpektuje vaše súkromie. Všetky zhromaždené údaje slúžia na vylepšovanie našej ponuky. Ochrana a zabezpečovanie údajov zákazníkov a používateľov majú pre spol. CEWE vysokú prioritu. Ochrana vašich osobných údajov počas celého vzájomného obchodného procesu je pre nás preto mimoriadne dôležitá.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje v súlade s čl. 13 Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré informácie bude spol. CEWE počas vašej návštevy našich internetových stránok a vašej účasti vo fotosúťaži zhromažďovať a ako ich bude používať. Vyhlásenie sa však nevzťahuje na internetové stránky iných spoločností, ktoré obsahujú odkazy na naše stránky alebo na ktoré naše internetové stránky odkazujú.

1. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Pri vašej návšteve našich internetových stránok naše internetové servery v zásade dočasne ukladajú vaše prístupové údaje, t. j. vašu prístupovú adresu IP, identifikačné číslo relácie (Session-ID), ako aj dátum a čas vašej návštevy. Tieto údaje sa po skončení používania vymažú v súlade so zákonnými predpismi. Navyše sa vaše osobné údaje ukladajú len v prípade, ak nám ich poskytnete dobrovoľne, napr. v rámci registrácie do našich fotosúťaží, zaslania fotografií do fotosúťaže alebo v prípade prieskumu. O účele zhromažďovania údajov budete informovaný/-á v rámci príslušných prihlasovacích a kontaktných formulárov.

2. Prenos údajov cez internet

Citlivé údaje, ako je prihlasovacie meno, heslo alebo adresa, sa prenášajú výlučne v šifrovanej podobe (HTTPS/SSL) a ukladajú sa na zabezpečených serveroch.

3. Upozornenie k prenosu údajov do tretích krajín

Na zabezpečenie vysokej dostupnosti nášho zákazníckeho servisu bodovo využívame služby poskytovateľov služieb mimo územného priestoru platnosti GDPR. S poskytovateľmi služieb sme podpísali zmluvy obsahujúce štandardné zmluvné klauzuly EÚ a pravidelne kontrolujeme, či sú naše veľmi vysoké požiadavky na ochranu osobných údajov plnené v plnom rámci.

4. Použitie a postupovanie osobných údajov a ich viazanosť na účel

Vaše poskytnuté údaje používame na účely realizácie fotosúťaží CEWE. Vaše údaje sa používajú v súlade s príslušnými platnými predpismi na ochranu osobných údajov a výlučne na účely priamo spojené s ich zhromažďovaním, ako aj na zabezpečovanie oprávnených vlastných obchodných záujmov, zvlášť technickej správy našich internetových stránok. Tieto údaje použijeme na trhový výskum a marketingové účely iba v prípade, ak nám na to vopred poskytnete svoj súhlas. Prípadný poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti.

V tejto súvislosti poveruje spol. CEWE iné spoločnosti a jednotlivcov plnením čiastkových úloh. Títo poskytovatelia služieb majú prístup k osobným informáciám, ktoré sú potrebné na plnenie ich pracovných úloh. Tieto informácie však smú používať výlučne na dané účely. Týchto poskytovateľov služieb sme zmluvne zaviazali k tomu, aby s informáciami narábali v súlade s príslušnou legislatívou na ochranu osobných údajov, ako aj našimi vyhláseniami na ochranu osobných údajov.

Postupovanie osobných údajov štátnym orgánom sa uskutočňuje iba v rámci vynútiteľných právnych predpisov. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu postupované súkromným tretím stranám.

Naši zamestnanci sú viazaní zachovávaním dôvernosti a dodržiavaním príslušných predpisov na ochranu osobných údajov.

Pri prihlasovaní sa na odber newslettra sa vaša e-mailová adresa používa na naše vlastné marketingové účely až do doby, kedy sa z odberu neodhlásite. Používame nato potrebné alebo vami špeciálne poskytnuté údaje, aby sme vám pravidelne zasielali náš e-mailový newsletter. Z odberu newslettra je možné sa odhlásiť kedykoľvek a tento krok možno vykonať prostredníctvom nato určeného odkazu priamo v newslettri.

V súlade platnými ustanoveniami na ochranu osobných údajov máte právo na bezplatné poskytnutie informácií o svojich uložených osobných údajoch, ako aj právo na opravu, zablokovanie či zmazanie týchto údajov.

5. Používanie súborov Cookie

Na zatraktívnenie našich internetových stránok a umožnenie používania určitých funkcií používame na rôznych stránkach tzv. súbory Cookie. Pritom ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia. Niektoré zo súborov Cookie, ktoré používame, sa po ukončení relácie v prehliadači, t. j. po zatvorení prehliadača, opäť vymažú (tzv. súbory Cookie relácie). Iné súbory Cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam pri vašej najbližšej návšteve opäť rozpoznať váš prehliadač (perzistentné súbory Cookie).

Spracúvanie sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o nastaveniach súborov Cookie a aby ste mohli jednotlivo rozhodovať o schválení ich používania v určitých prípadoch alebo ich používanie všeobecne zakázali. Pri neschválení používania súborov Cookie môžu byť obmedzené určité funkcie.

6. Zhromažďovanie anonymných používateľských údajov

Na našich internetových stránkach sa prostredníctvom technológií webovej analýzy firmy Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) zhromažďujú a ukladajú údaje na marketingové a optimalizačné účely, z ktorých sa za použitia pseudonymov zostavujú používateľské profily. Tieto používateľské profily slúžia na analýzu správania používateľov a vyhodnocujú sa s cieľom zlepšovania a prispôsobovania našej ponuky potrebám trhu. Nato možno používať súbory Cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú do počítača a umožňujú vaše opätovné rozpoznanie pri opakovanej návšteve našich internetových stránok.

Anonymizované používateľské profily nie je bez špeciálne udeleného a výslovného súhlasu príslušnej osoby možné spojiť s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu.

Proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov na účely webovej analýzy môžete kedykoľvek podať odpor s účinnosťou do budúcnosti, a to kliknutím na nasledujúci odkaz: Deaktivácia služieb Adobe Analytics

7. Bezpečnostné opatrenia

Spoločnosť CEWE používa rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia na ochranu vami poskytovaných a u nás spravovaných údajov proti zneužitiu, náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, alebo proti prístupu neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné postupy priebežne vylepšujeme v súlade s pokrokom v technologickom vývoji.

8. Práva dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov vám Európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) zaručuje určité práva:

1. Právo na informácie (čl. 15 GDPR):

Máte právo požadovať potvrdenie toho, či spracúvame vaše osobné údaje. V danom prípade máte právo získať informácie o týchto osobných údajoch, ako aj právo na informácie jednotlivo vymenované v čl. 15 GDPR.

2. Právo na opravu a vymazanie (čl. 16 a 17 GDPR):

Máte právo bezodkladne požadovať opravu svojich nesprávnych osobných údajov a príp. požadovať doplnenie nekompletných osobných údajov.

Navyše máte právo požadovať, aby boli vaše osobné údaje bezodkladne vymazané, pokiaľ sa na daný prípad vzťahuje jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR, napr. keď údaje už nie sú potrebné na plnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté.

3. Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR):

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ak dôjde k jednému z predpokladov uvedených v čl. 18 GDPR, napr. ak ste podali odpor voči spracúvaniu údajov, a to na dobu kontroly.

4. Právo na prenos údajov (čl. 20 GDPR):

V určitých prípadoch, ktoré sú jednotlivo popísané v čl. 20 GDPR, máte právo požadovať poskytnutie svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, resp. požadovať prenos daných údajov tretej strane.

5. Právo na podanie odporu (čl. 21 GDPR):

Ak sa údaje zhromažďujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie údajov na zachovanie oprávnených záujmov), máte právo proti ich spracúvanie podať kedykoľvek odpor z dôvodov, ktoré vznikli na základe vašej osobnej situácie. Osobné údaje potom už viac nebudeme spracúvať, okrem prípadu, ak na ich spracúvanie existujú dokázateľne nevyhnutné ochranné dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ktoré slúžia na spracovanie uplatňovania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

6. Právo na podanie sťažnosti dozornému úradu (čl. 77 GDPR):

V súlade s čl. 77 GDPR máte právo na podanie sťažnosti na dozornom úrade, ak ste toho názoru, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia ochrany osobných údajov. Právo na podanie sťažnosti si môžete uplatniť zvlášť na dozornom úrade v členskom štáte svojho miesta pobytu, pracoviska alebo v mieste údajného porušovania.

9. Osoba zodpovedná za otázky ochrany osobných údajov

Ak máte otázky týkajú sa ochrany osobných údajov v spol. CEWE, obráťte sa na:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, dňa 24.05.2018

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description