Podmienky účasti

 1. Spoločnosť CEWE Stiftung & Co. KGaA so sídlom v meste Oldenburg v Nemecku, ďalej nazývaná len CEWE, organizuje fotografickú súťaž „CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful“. Témou súťaže je ukázať krásu sveta v strede fotografického záujmu. Záverečný výber víťazných námetov vykoná porota. Spoločnosť CEWE rozdá 1000 hodnotných cien. Víťazné fotografie budú prezentované na webovej stránke „Víťazi“ a všetci výherci budú informovaní e-mailom alebo poštou; pozri poznámku v bode 12.
 2. V rámci hlavnej súťaže sa budú konať aj špeciálne tematické súťaže, ktoré budú krátkodobejšie. Tieto súťaže sa budú konať v rôznych krajinách (regionálne) a prípadne s kooperačnými partnermi. Podmienky účasti v hlavnej súťaži sú nadradené a riadia sa nimi aj všetky špeciálne súťaže. Odlišné ustanovenia nájdete na príslušných stránkach platformy súťaže.
 3. K účasti sú oprávnené fyzické osoby, ktoré dosiahli 18. rok života. Účasť v súťaži nie je obmedzená na zákazníkov organizátora a nie je podmienená kúpou tovaru alebo služby. V prípade, keď je spôsobilosť účastníka súťaže k právnym úkonom obmedzená, vyžaduje sa súhlas jeho právneho zástupcu.  K účasti nie sú oprávnené osoby, ktoré sa podieľali na vzniku a uskutočnení tejto súťaže, rovnako ako zamestnanci spoločnosti CEWE a ich rodinní príslušníci. Okrem toho si organizátor vyhradzuje právo po uvážení zo súťaže vyradiť osoby, ak k tomu existujú oprávnené dôvody, napríklad
  1. pri porušení týchto podmienok účasti,
  2. pri neférovom počínaní,
  3. pri manipuláciách, ktoré majú za cieľ zvýšiť šance na výhru alebo dosiahnuť iné porovnateľné výhody, a tiež
  4. pri uvedení chybných či klamných údajov pri registrácii alebo v súvislosti s dodávaním fotografií.
 4. Každý účastník súťaže môže nahrať až 100 digitálnych fotografií, ktoré spravil sám, na ktoré má neobmedzené autorské a užívateľské práva, a ktorých námety neodporujú právnym predpisom krajiny pôvodu či Európskej únie alebo osobnostným právam vyobrazených osôb. Fotografie je možno nahrávať do 2. júna 2019, a to v desiatich kategóriách: „Krajinky“, „Ľudia“, „Príroda“, „Šport“, „Architektúra a infraštruktúra“, „Jedlo“, „Cestovanie a kultúra“, „Zvieratá“, „Hobby a voľný čas“ a „Humor“. Súťaže sa môžete zúčastniť iba online prostredníctvom webových stránok súťaže. Fotografie zaslané poštou či iným spôsobom nebudú zohľadnené.
 5. Každý účastník súťaže môže svoje nahrané fotografie, údaje a popisy fotografií spravovať prostredníctvom svojho osobného používateľského účtu. Aby bolo možné fotografie nahrať, musí ich veľkosť byť minimálne 1.920 x 1.080 pixelov pri maximálnej veľkosti súboru 22 megabajtov (MB). Povolený je výlučne formát JPEG. Okrem toho musí byť k dispozícii aj jedna verzia každej nahranej fotografie v pôvodnej veľkosti, ktorú si v prípade potreby môže organizátor vyžiadať od účastníka pre zverejnenie na výstavách či v tlačových médiách v rámci nižšie uvedených marketingových aktivít.
 6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vymazanie fotografických príspevkov, ktoré sa výrazne odchyľujú od zadaných tém. V tomto prípade však autor nebude o vymazaní fotografií vyrozumený. Okrem toho si organizátor vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia vykonať zmenu alebo doplniť obsah, ktorý sám poskytol, a to aj vtedy, keď tieto budú mať vplyv na podmienky účasti v súťaži.
 7. Účasťou v súťaži udeľuje účastník súťaže spoločnosti CEWE a spoločnostiam s ňou spojenými neodvolateľné, jednoduché a časovo neobmedzené používateľské právo na používanie nahratých fotografií pre ich prácu v oblasti PR. Toto zahŕňa možnosť zverejňovania, rozmnožovania, zobrazovania a distribúcie za účelom vlastnej reklamy a propagácie spoločnosti CEWE. Toto sa deje výlučne v súvislosti so súťažou - vrátane následnej komunikácie, na ktorej sa účastník súťaže podieľal. Toto povolenie zahŕňa použitie zaslaných fotografií na účely
  1. prezentácie na výstavách,
  2. aukcie exponátov na dobročinné účely,
  3. zverejnenia na internete a v sociálnych sieťach (prípadne vrátane prispôsobení na formát špecifických kanálov, ako sú napríklad Instagram alebo Snapchat),
  4. zaradenia do iných publikácií, alebo tiež zverejnenia tretími stranami v tlačových správach, a rovnako
  5. prezentácie služieb spoločnosti CEWE.
  Všetky iné komerčné použitia budú vyžadovať súhlas účastníka súťaže.
 8. Svojou účasťou potvrdzuje účastník súťaže, že je autorom nahratých fotografií a tým pádom disponuje neobmedzene autorským právom na tieto fotografie. Účastník súťaže ďalej potvrdzuje, že na fotografie, ktoré nahral, sa nevzťahujú práva tretích sôb; a predovšetkým, že sú všetky identifikovateľné vyobrazené postavy vyrozumené s uvedeným použitím, a že sa týmto použitím neporušujú ochranné práva tretích osôb. Účastník súťaže už teraz zbavuje spoločnosť CEWE akýchkoľvek nárokov tretích osôb.
 9. V súvislosti so zverejnením zaslaných fotografií bude zo strany organizátora vždy uvedené celé meno účastníka súťaže ako autora.
 10. Účastník súťaže sa zaručuje, že obsah nahratých obrazových súborov nie je v rozpore s platnými zakazujúcimi normami, predovšetkým s predpismi o šírení detskej pornografie. Príspevky, ktorých predmetom je porušovanie zákona, propagácia násilia, pornografia, rasizmus, či iný nevhodný obsah, alebo ktoré majú za cieľ manipuláciu súťaže, budú organizátorom vymazané. Autor nebude o vymazaní fotografií vyrozumený.
 11. K zverejneniu fotografií dôjde v rámci podmienok zverejnenia bez nároku na honorár. Vecné ceny alebo poukazy, ktoré organizátor vypísal na stránke „Ceny“, nie je možné vyplatiť v hotovosti a ich výmena je vylúčená. Prenos cien na tretie osoby tiež nie je možný.
 12. Poznámka k bodu 1: Ak sa výherca neprihlási do 14 dní od oznámenia výhry, prepadá jeho nárok na cenu a organizátor súťaže môže určiť náhradného výhercu. Toto pravidlo sa týka aj výhercov v danom mesiaci.
 13. Účastník súťaže môže kedykoľvek stiahnuť svoje fotografie zo súťaže tak, že dotyčné fotografie vymaže vo svojom osobnom používateľskom účte. Výnimkou sú však fotografie, ktoré boli po posúdení porotou zverejnené na stránke „Výherci“.
 14. Nahratím fotografií súhlasí účastník súťaže s podmienkami účasti. Táto súťaž a tieto podmienky účasti spadajú pod právo Spolkovej republiky Nemecko. Právny proces je vylúčený.
 15. Salvátorská klauzula: Ak je ustanovenie týchto podmienok účasti úplne alebo čiastočne neúčinné, platnosť týchto podmienok účasti nebude ovplyvnená. Namiesto neúčinného ustanovenia sa uplatňuje právne prípustné ustanovenie, ktoré najviac približuje význam a účel vyjadrený v neplatnom ustanovení. To isté platí aj v prípade existencie medzery v týchto podmienkach účasti.
 16. Zrieknutie sa zodpovednosti za používanie aplikácie CEWE Photo Contest App pre iOS: Dáva sa na vedomie, že Apple Inc. sa nepodieľa na priebehu či sponzoringu tejto súťaže. Ceny v rámci tejto súťaže nezahŕňa žiadne výrobky od Apple Inc. Zároveň nie je Apple Inc. žiadnym spôsobom zodpovedná za tuto aplikáciu či jej použitie.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description